Monitorowanie smogu

Prowadzimy monitorowanie stężenia pyłów PM 2,5 i PM 10. Opracowywanie map zanieczyszczenia i raportów o obszarach zagrożonych złej jakości powietrzem

Mapa zanieczyszczeń i raporty mogą być częścią szerszego opracowania strategii obejmującej przewidywanie stanu powietrza zależnie od warunków meteorologicznych i wpływu źródeł niskiej emisji i emisji przemysłowej na stan powietrza w wybranych częściach miasta. Prowadzone pomiary mają też być wskazówką, gdzie przeprowadzić analizę innych zanieczyszczeń (benzenu, WWA, LZO, formaldehydu), planów urbanistycznych i inwestycji związanych z ochroną powietrza.

Posiadamy możliwość prowadzenia mobilnych pomiarów zanieczyszczeń w zaplanowanej sieci punktów pomiarowych.
 
Pomiary wykonywane są mobilnym systemem monitorowania stężenia PM 2,5 i PM 10  opartym na wysokiej klasy optycznym czujniku  cząstek stałych FEM AlphaSense OPC-N2. System ten posiada  ogrzewany tor pomiarowy i stację meteo do monitorowania warunków pogodowych. Regularnie sprawdzany jest przepływ, zerowanie oraz wartości wskazań względem metody grawimetrycznej. Nie kalibruje sytemu względem automatycznych stacji WIOŚ, gdyż one też mają pewną niepewność pomiarową  a wartości pomiarów poddawane są wieloetapowej korekcji. Posiadamy też możliwość rozszerzenia zakresu pomiarów o inne substancje tj. formaldehyd, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, lotne związki organiczne – LZO, fenole i krezole.